Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 เม.ย. 2567)  
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลา... (11 เม.ย. 2567)  
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สนับสนุนการสงเคราะห์เบี... (11 เม.ย. 2567)  
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (11 เม.ย. 2567)
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 เม.ย. 2567)
การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุ... (10 เม.ย. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดการศึกษาตั้งแต่ร... (10 เม.ย. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดกา... (10 เม.ย. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดกา... (10 เม.ย. 2567)
นำส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 เม.ย. 2567)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (04 เม.ย. 2567)
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค... (01 เม.ย. 2567)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (26 มี.ค. 2567)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนก... (26 มี.ค. 2567)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ ... (26 มี.ค. 2567)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ ... (26 มี.ค. 2567)
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 มี.ค. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์... (14 มี.ค. 2567)
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเก... (13 มี.ค. 2567)
แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุม... (12 มี.ค. 2567)
Responsive image
ประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจ... (13 มี.ค. 2567)  
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (15 ธ.ค. 2566)  
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (13 ธ.ค. 2566)  
หนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา (04 ธ.ค. 2566)
หนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา (04 ธ.ค. 2566)
หนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา (04 ธ.ค. 2566)
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา (04 ธ.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (โดยวิธีประมูลราคาด้ว... (20 พ.ย. 2566)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 (10 พ.ย. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (27 ต.ค. 2566)
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง... (12 ต.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 (09 ต.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 (11 ก.ย. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (08 ก.ย. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (08 ก.ย. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เมษายน 25... (24 ก.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 (07 ก.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (06 มิ.ย. 2566)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 (11 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพพันธ์กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาท... (09 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช... (06 เม.ย. 2567)  

ขั้นตอนการสมัครการสรรหาพน... (17 มี.ค. 2567)  

หนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จ... (03 ธ.ค. 2566)  

หนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จ... (03 ธ.ค. 2566)

หนังสือพระนิพนธ์ใน สมเด็จ... (03 ธ.ค. 2566)

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สม... (03 ธ.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมกิจก... (31 ต.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมกิจก... (31 ต.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี ร่วมพิธีเจริ... (27 ก.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี ข้าร่วมกิจกร... (27 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พ... (25 ก.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมประช... (24 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เ... (17 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร... (17 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ว... (17 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร... (10 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร... (10 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (10 ก.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมโครง... (07 ก.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ม... (05 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2565 (25 พ.ย. 2565)  
ประกาศผลการชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (27 ต.ค. 2563)  
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 เม.ย. 2562)  
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2561)
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)
test (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครฯ โอน/ ย้าย/ ประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน เทศบาล / อบต.
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี /ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 3) เรื่อง แก้ข้อคว... (09 เม.ย. 2567)  
ประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 3) เรื่อง แก้ข้อความใ... (09 เม.ย. 2567)  
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที... (09 เม.ย. 2567)  
รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวัน... (09 เม.ย. 2567)
รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวัน... (09 เม.ย. 2567)
รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวัน... (09 เม.ย. 2567)
รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวั... (09 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล... (09 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาน... (09 เม.ย. 2567)
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (09 เม.ย. 2567)
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (09 เม.ย. 2567)
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (09 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วน... (09 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 2) เรื่อง แก้คำผิด แล... (07 มี.ค. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 2) เรื่อง แก้คำผิด และย... (07 มี.ค. 2567)
ใบสมัครสรรหาพนักงานสวนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลและองค์การบ... (04 มี.ค. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงาน... (01 มี.ค. 2567)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักง... (01 มี.ค. 2567)
ประุกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลียนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไปเ... (29 ก.พ. 2567)
การประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ กรณีที่อง... (14 ก.พ. 2567)
Responsive image

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th