Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั... (27 ม.ค. 2566)  
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ... (27 ม.ค. 2566)  
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 432 ลว. 26 ม... (26 ม.ค. 2566)  
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1/2566 (อด 0023.5/ว165 ลว. 25 มกราคม 256... (26 ม.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าสยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน... (25 ม.ค. 2566)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่ากระแสไฟฟ้... (23 ม.ค. 2566)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (20 ม.ค. 2566)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (บำเหน็จ บำนา... (20 ม.ค. 2566)
ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (18 ม.ค. 2566)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงกา... (18 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (18 ม.ค. 2566)
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย หัวข้อ บั้น... (18 ม.ค. 2566)
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) ร... (17 ม.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2565 (... (17 ม.ค. 2566)
นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 91 ลว.16 มกราคม 2566)... (16 ม.ค. 2566)
การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กรณีครัวเรือนชุมชนเมืองหรือ... (16 ม.ค. 2566)
การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประช... (13 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 (อด 0023.3/ว200 ลว.13 ม.... (13 ม.ค. 2566)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (การถ่ายโอนบุ... (13 ม.ค. 2566)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ลูกจ้างชั่วค... (13 ม.ค. 2566)
Responsive image
ประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (27 ม.ค. 2566)  
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 (13 ม.ค. 2566)  
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (09 ธ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การกวาดล้างยาเสพติด ปฏิบัติการยุทธการประจักษ์ชัย (09 ธ.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถุงขยะเปียก ลดโลกร้อน (อด 0023.6/ว5297 ลว.22 พ.ย. ... (22 พ.ย. 2565)
การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอ... (22 พ.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (11 พ.ย. 2565)
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 (09 พ.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 (07 พ.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ฃชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม ... (28 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของ... (19 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือ... (19 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 (05 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 (15 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส .๒๕๖๖ (09 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (09 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (09 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (08 ส.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 (22 ก.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2... (22 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (26 ม.ค. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เ... (26 ม.ค. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เ... (26 ม.ค. 2566)  

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (25 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร... (25 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (24 ม.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี เข้าร่วมพิธี... (24 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (20 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (19 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เ... (19 ม.ค. 2566)

องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้... (19 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร... (19 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร... (18 ม.ค. 2566)

สถจ.อุดรธานี ร่วมพิธีวางพ... (18 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ... (18 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีร่... (18 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีร่... (17 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีร่... (17 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีร่... (16 ม.ค. 2566)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เ... (16 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2565 (25 พ.ย. 2565)  
ประกาศผลการชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (27 ต.ค. 2563)  
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 เม.ย. 2562)  
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2561)
กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปี 2560 (ITA) ลว... (04 ก.ค. 2560)
test (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 (12 เม.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ตูมใต้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลเวียงคำ ประกาศกวดราคาจ้าง (24 มี.ค. 2560)
อบต.เสอเพลอ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำห้วยสามพาด หมู่ 11 (24 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (07 มี.ค. 2560)
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (07 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังทอง(แห่งใหม่)ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (07 มี.ค. 2560)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี สอบราคา จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ... (03 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี (03 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (28 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทมนางาม ม.1 ทมนาดี ม.4 (25 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย/ประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน เทศบาล/อบต.
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี /ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภท... (20 ม.ค. 2566)  
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภท... (20 ม.ค. 2566)  
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภท... (20 ม.ค. 2566)  
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภท... (20 ม.ค. 2566)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภท... (20 ม.ค. 2566)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล สายงานประเภท... (20 ม.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา... (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา... (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา... (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา... (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา... (27 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไ... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไ... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไ... (12 ต.ค. 2565)
การประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือก และประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ กรณีที่อ... (05 ก.ย. 2565)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศ กำหนด ... (26 ส.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงา... (21 ก.ค. 2565)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงาน... (08 ก.ค. 2565)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และประกาศ กำหนด ... (08 ก.ค. 2565)
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับร... (17 พ.ค. 2565)
Responsive image

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th