Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย/ประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน เทศบาล/อบต.
ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี /ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
19 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการทีเรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2563
19 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
19 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี
29 ต.ค. 2564
ถึง
03 ธ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ
25 มิ.ย. 2564
ถึง
04 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
24 พ.ค. 2564
ถึง
24 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศรับโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
21 พ.ค. 2564
ถึง
21 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 พ.ค. 2564
ถึง
00 00 543
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564
20 พ.ค. 2564
ถึง
21 พ.ค. 2564
อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th