Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
Responsive image
นายธีรวัฒน์ สนิทชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
Responsive image
นางสิริพร อุทัยเรือง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางสรัลรัตน์ บึงกาญจนา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางสาวนันธพร วิเศษโพธิ์ศรี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายทศพร ไชยยงค์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
Responsive image
น.ส.ชลกัจจยาพร คุณพัชรอริยกูล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นางสาวจิรัฐิติกาล พาบุตร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวสุภิญญา พิพัฒนพงษ์ศํกดิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
Responsive image
นายพงศักดิ์ ริยะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวธมณณัฐ์ บุตรโยจันโท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
Responsive image
นายนันท์เทพ พรตระกูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
Responsive image
นายเกียรติศักดิ ตาราศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
Responsive image
นางสาวเฟื่องฟ้า สันธนะพานิช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th