Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว4928 ลว.11 สิงหาคม 2563)
07 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว4870 ลว.7 ส.ค. 2563)
05 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 (อด 0023.5/ว779 ลว.5 สิงหาคม 2563)
03 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว4711 ลว.31 ก.ค. 2563)
31 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด อด 0023.5/12525 ลว.31 กรกฎาคม 2563)
31 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินค่าภาคปิโตเลียม งวดที่3/2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว771 ลว.31 กรกฎาคม 2563)
30 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แบบการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST (อด 0023.5/768 ลว.30 กรกฎาคม 2563)
23 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว4570 ลว.23 กรกฎาคม 2563)
23 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อด 0023.5/12209 ลว.23 กรกฎาคม 2563)
23 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อด 0023.5/ว747 ลว.23 กรกฎาคม 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th