Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายเสมา สุวรรณแสง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี
Responsive image
นางพัชรี วรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อำเภอเมืองอุดรธานี
Responsive image
นางคูณ หงษาคำ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอเมืองอุดรธานี
Responsive image
นายสมชาติ วารีรินสิริ
ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน
Responsive image
นายบุญเรือง นวลจำรัส
ท้องถิ่นอำเภอภุมภวาปี
Responsive image
นายวีรพันธ์ ศรีไตรเรือง
ท้องถิ่นอำเภอไชยวาน
Responsive image
จ่าเอกธนกรณ์ จุตาผิว
ท้องถิ่นอำเภอกู่แก้ว
Responsive image
จ่าเอกยงยุทธ รัตนประเสริฐ
ท้องถิิ่นอำเภอสร้างคอม
Responsive image
นางรัชฎาพร มงคลสวัสดิ์
ท้องถิ่นอำเภอหนองแสง
Responsive image
นายประยงค์ ชัยเสน
ท้องถิ่นอำเภอพิบูลย์รักษ์
Responsive image
น.ส.สุจิตราพรร พิกิตติ์พัชร์
ท้องถิ่นอำเภอเพ็ญ
Responsive image
นายเกษม เบ้าวรรณ
ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง
Responsive image
นางบัวชมพู อรทัย
ท้องถิ่นอำเภอโนนสะอาด
Responsive image
นายองอาจ เพชรศรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน อำเภอกุมภวาปี
Responsive image
นางสาวพัทธ์ธีรา พรหมพิทักษ์
ท้องถิ่นอำเภอศรีธาตุ
Responsive image
นางเอ็มอร มะโนมัย
ท้องถิ่นอำเภอวังสามหมอ
Responsive image
นางมยุรี แปรงศรี
ท้องถิ่นอำเภอหนองวัวซอ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
Responsive image
นายสมชาติ วารีรินสิริ
ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน
Responsive image
นางสาวอังคณา ฤทธิ์วิเศษ
ท้องถิ่นอำเภอนายูง
Responsive image
นางสาวดรุณี จันทาคีรี
ท้องถิ่นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
Responsive image
นายอัครศักดิ์ เถาวัลย์ราช
ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ
Responsive image
นายอุทัย หาญวิชา
ท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม
Responsive image
นายนเรนทร์ โคตะเพชร
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน สถอ.บ้านดุง
Responsive image
น.ส.สุภาภรณ์ ชัยประสานสินธุ์
ท้องถิ่นอำเภอกุดจับ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th