Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การตรวจติดตามงานราชการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง และงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
Responsive image
23 พฤศจิกายน 2565 09.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายปรเมนทร์ วังคำแหง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนเข้าร่วมการตรวจติดตามงานราชการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง และงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
                                             
 
       
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565